•   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 
       Skip Navigation Links
 
 


 სიახლეები

 
 
სიახლეები  
პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა
   
ჩავარატარე კვლევა აღნიშნულ თემაზე მეშვიდე კლასში,მუშაობის პროცესში გამოჩნდა,რომ საკითხი, მართლაც, პრობლემურია, რაზედაც მეტყველებს მოსწავლეთა ნამუშევრები და მონაცემთა ანალიზი. დასახულმა ინტერვეციებმა ნამდვილად გამოიღო შედეგი, გაუმჯობესდა მათი მიღწევები,ასე, რომ კვლევა ნამდვილად შედეგიანია,წარმოგიდგენთ ჩემს მიერ ჩატარებული კვლების ანგარიშს: დღესდღეობით თანამედროვე სალიტერატურო ენის დახვეწა,გამდიდრება და წერის ნორმების დაცვა აუცილებელ და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საქმედ იქცა. ამიტომ სკოლაც განსაკუთრებული ამოცანის წინაშე დგას. არა მარტო ქართული ენის მასწავლებელი, არამედ მთელი პედაგოგიური კოლექტივი ვალდებულია ხელი შეუწყოს მოსწავლეთა წერითი და ზეპირი მეტყველების დახვეწასა და განვითარებას. არადა ამ მხრივ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ მოსწავლეებმა არ იციან სასვენი ნიშნების გამოყენება, ყურადღებას არ აქცევენ წესებს, ზოგჯერ საერთოდ არ ხმარობენ.

                             
15 მაისი, 2019 დაწვრილებით...
           
ჩემი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა.
   
წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს განხორციელებული პრაქტიკული კვლევის ანგარიშს პროექტებით სწავლების უნარ - ჩვევების განვითარების შესახებ. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია მისი პრაქტიკული განხორციელების გზები. ნაშრომი შედგება 7 თავისაგან. პირველ თავში განხილულია, პროექტებით სწავლების აქტუალობა, მნიშვნელობა. მეორე თავში - ლიტერატურის მიმოხილვა, სადაც გამახვილებულია ყურადღება პროექტებით სწავლების რაობაზე და სარგებელზე , როგორც სწავლების ერთ-ერთ მოქნილ მეთოდზე. მესამე თავი ეხება კვლევის მიზანს, საკვლევ თემას, კვლევის მხარეებს და ვადებს.IV თავში მოცემულია კვლევის მეთოდოლოგია, მონაცემთა შეგროვება, ანალიზი. –V თავში - დაგეგმილი ინტერვენციები და შეფასება,VI თავში მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები.VII თავში მოცემულია ბიბლიოგრაფია - გამოყენებული ლიტერატურა. კვლევა ჩატარდა სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოდის საჯარო სკოლაში.

                             
17 აპრილი, 2019 დაწვრილებით...
           

აირჩიეთ სასურველი
 პერიოდი

    
    

 
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
      .   .